top of page

חתימת הסכם גישור

השלב האחרון אשר מביא את הליך הגישור אל סיומו הינו החתימה.

החתימה מהווה הצהרת הצדדים על הסכמתם עם כל אשר התרחש וגובש במסגרת ההליך.

בנוסף, החתימה של הצדדים מעידה כי עבורם ההסכם הינו סופי ומשקף את הפתרון המיטבי לסכסוך שביניהם.

בפועל, לאחר אישור הנוסח הסופי, ייתכנסו הצדדים והמגשר לחתימה על ההסכם.
Comments


bottom of page