top of page

תהליך גישור

בהמשך הדרך, כחלק מתהליך הגישור, ייקבעו פגישות משותפות של המגשר והצדדים וכן פגישות פרטיות של המגשר עם כל אחד מהצדדים בנפרד.

בפגישות אלו יציגו הצדדים את סיפורם האישי, ביחד ולחוד. המגשר יקשיב ויקפיד לקיים אווירה מכבדת, ללא הפרעה, ללא ביקורת.

המגשר "יאסוף" את הרקע ואת העובדות הרלבנטיות ויחתור לאתר את הצרכים הבסיסיים של כל אחד.

הנחת היסוד של המגשר היא שמאחורי העמדות המוצהרות של הצדדים, יתגלו צרכים משותפים.

המיומנות של המגשר היא למצוא אותם, להראות אותם לצדדים, ולסייע להם להסיר את ההתנגדויות.

זוהי התמצית של הליך גישור מוצלח: "ריכוך" עמדות הפתיחה הבלתי מתפשרות באופן שייאפשר הבנת צרכי הצדדים.

בדרך כלל נגלה שהצדדים בסופו של דבר חולקי צרכים משותפים ושואפים לשלום. המגשר יעודד את הצדדים להעלות רעיונות לפתרון ולעיתים יציע גם "הצעות מגשר".

ייעשה דיון משותף על הפתרונות האפשריים ותיערך בחינה שלהם למול המציאות והצרכים של כל צד.


המגשר ילווה את הצדדים בהגעה לפתרונות מוסכמים.

Comments


bottom of page