top of page

גישור

מה זה גישור ?

גישור הוא הליך פתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט הנעשה בעזרת מגשר, בדרך של הדברות ישירה ובהסכמה בין הצדדים המעורבים בסכסוך. 

הליך הגישור הוא ההליך המומלץ לאנשים שנמצאים בסכסוך משפטי ומעדיפים להימנע מבירוקרטיה ועלויות הכרוכות בניהול הליכים משפטיים בבתי המשפט.

 

בגישור, הצדדים לסכסוך נעזרים במגשר כשמטרת ההליך היא להגיע בצורה שיטתית להסדר מוסכם בין הצדדים.

המגשר הוא איש מקצוע אשר התמחה והוסמך בגישור, הוא משמש כצד שלישי שאינו תלוי ותפקידו לנהל את הליך הגישור. המגשר אינו בורר, אינו שופט, ואינו כופה פתרון על הצדדים. למגשר אין סמכות לתת החלטה מחייבת לגבי הסכסוך בין הצדדים, הוא מחויב לנהל את ההליך בהגינות ותום לב.
המגשר מסייע לצדדים לסכסוך להגיע להסכמה ביניהם ולהשיג הסכם גישור.

bottom of page