top of page

הסכם כניסה להליך גישור

בפגישה הראשונה יוסברו כללי הגישור ויחתם הסכם כניסה להליך גישור.

ההסכם מבהיר בין היתר כי אינכם מחוייבים להמשיך בגישור אם אינכם מעוניינים, תוכלו לעצור בכל שלב.


הסכם הכניסה לגישור כולל גם התחייבות להימנע מהליכים משפטיים במהלך הגישור, חובה לנהוג בתום לב, והתחייבות המגשר לשמירה על סודיות וחיסיון.


ההסכם כולל גם התחייבות לתשלום שכרו של המגשר.

Comments


bottom of page